Johan Wall

Styrelsesuppleant: 1997–2000
Styrelseledamot sedan: 2000
Aktieinnehav: 14 000
Utbildning: Civilingenjör KTH Stockholm, Visiting Scholar Stanford University.
Styrelseordförande i Beijer Holding AB
Styrelseledamot i: Skirner AB, Kjell & Märta Beijers Stiftelse, Anders Walls Stiftelse, Uppsala Universitet m.fl.
Tidigare befattningar: Vd Beijerinvest AB, vd Bisnode AB, vd Enea AB, vd Framfab AB, vd Netsolutions AB.
Styrelseutskott: Ordförande i ersättningsutskottet. Ledamot i revisionsutskottet.

Beroende i förhållande till större aktieägare.
Oberoende i förhållande till bolaget.

Johnny Alvarsson

Styrelseledamot sedan: 2017
Aktieinnehav: 5 800
Utbildning: Civilingenjör Linköpings Tekniska Högskola, managementutbildning CEDEP, Frankrike.
Styrelseledamot i: VBG AB, FM Mattson Mora Group, Instalco AB, Sdiptech AB och Dacke Industri AB.
Tidigare befattningar: ledningsfunktioner hos LM Ericsson, vd i Zetterbergs Industri AB/Zeteco AB publ, vd i Elektronikgruppen AB publ, vd för Indutrade AB publ.
Styrelseutskott: Ledamot i ersättningsutskottet.

Oberoende i förhållande till större aktieägare.
Oberoende i förhållande till bolaget.

Carina Andersson

Styrelseledamot sedan: 2011
Aktieinnehav: 4 000
Utbildning: Bergsingenjör, KTH Stockholm. Styrelseledamot sedan 2011.
Styrelseledamot i: Systemair AB, Gränges AB, BE Group AB och Detection Technology.
Tidigare befattningar: GM, ansvarig Powder Technology Sandvik Materials Technology (publ), vd Ramnäs Bruk AB och vd Scana Ramnäs AB.
Tidigare styrelseledamot i Mälardalens Högskola samt Sintercast AB.
Är bosatt i Kina sedan 2011.

Oberoende i förhållande till större aktieägare.
Oberoende i förhållande till bolaget.

Oskar Hellström

Styrelseledamot sedan: 2020
Aktieinnehav: 5 000
Utbildning: Civilingenjör, Linköpings Tekniska Högskola och ekonomie kandidat, Stockholms universitet.
Vice vd och CFO Gränges AB.
Tidigare befattningar: CFO Sapa Heat Transfer, olika ledningsfunktioner inom Sapa-gruppen, konsult hos Booz Allen Hamilton.
Styrelseutskott: Ledamot i revisionsutskottet.

Oberoende i förhållande till större aktieägare.
Oberoende i förhållande till bolaget.

Hans Landin

Styrelseledamot sedan: 2019
Aktieinnehav: 2 660
Utbildning: Civilingenjör, Chalmers tekniska högskola.
Group vice president hos The Timken Company.
Tidigare befattningar: olika ledningsfunktioner hos The Timken Company sedan 2000.

Oberoende i förhållande till större aktieägare.
Oberoende i förhållande till bolaget.

Anders Ullberg

Styrelseledamot sedan: 2007
Aktieinnehav genom bolag och familj: 30 000
Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm.
Styrelseordförande i Boliden, Eneqvist Consulting och Studsvik.
Styrelseledamot i: Atlas Copco, Epiroc och Valedo Partners. Ordförande i Rådet för finansiell rapportering och styrelseledamot i European Financial Reporting Advisory Group.
Tidigare befattningar: vd och koncernchef i SSAB, vvd och CFO i SSAB, ekonomidirektör i Svenska Varv.
Styrelseutskott: Ordförande i revisionsutskottet.

Oberoende i förhållande till större aktieägare.
Oberoende i förhållande till bolaget.

Caroline af Ugglas

Styrelseledamot sedan: 2015
Aktieinnehav: 4 000
Utbildning: Ekonomexamen Stockholms universitet.
Vice vd Svenskt Näringsliv.
Styrelseledamot i: AMF Pension.
Tidigare befattningar: Aktiechef och ägarstyrningsansvarig i Livförsäkringsaktiebolaget Skandia.
Styrelseutskott: Ledamot i ersättningsutskottet.

Oberoende i förhållande till större aktieägare.
Oberoende i förhållande till bolaget.

Cecilia Wikström

Styrelseledamot sedan: 2018
Aktieinnehav: 1 250
Utbildning: Teologie kandidatexamen, Uppsala universitet.
Ordförande för European Institute of Public Administration, EIPA, i Maastricht.
Styrelseledamot i: Elekta AB, senior rådgivare i Prime Weber Schandwick.
Tidigare befattningar: Riksdagsledamot 2002–2009 och Europaparlamentariker 2009–2019, präst i Uppsala stift, seniorkonsult Michael Berglund chefsrekrytering.

Oberoende i förhållande till större aktieägare.
Oberoende i förhållande till bolaget.

Hedersordförande

Anders Wall

Styrelsens ordförande
1993–2016

Ersättningsutskott. Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott som består av Johnny Alvarsson, Caroline af Ugglas och Johan Wall (ordförande). Ersättningsutskottet bereder frågor rörande vd:s lön, och andra anställningsvillkor. Utskottet bereder även principer för ersättning till koncernledningen samt godkänner på förslag av vd ersättningar till koncernledningen inom ramen för årsstämmans beslutade riktlinjer. Principerna och riktlinjerna framgår av not 2 i Årsredovisningen och styrelsens förslag till årsstämman är att dessa är oförändrade för 2020. 

Revisionsutskott. Styrelsen har utsett ett revisionsutskott som består Anders Ullberg (ordförande), Oskar Hellström och Johan Wall. Koncernens ekonomichef är föredragande. Revisionsutskottets arbete är främst i syfte att utöva tillsyn över koncernens finansiella redovisning och rapportering och över revisionen av boksluten.

Johan Wall, Johnny Alvarsson, Caroline af Ugglas och Anders Ullberg.

I utskottets arbetsuppgifter ingår bland annat att bereda styrelsens arbete med att kvalitetssäkra den finansiella rapporteringen genom att granska kvartalsrapporter, årsredovisning och koncernredovisning. Därtill granskar utskottet juridiska och skattemässiga frågor som kan ha väsentlig inverkan på den finansiella rapporteringen. Revisionsutskottet granskar även de valda revisorernas opartiskhet samt bestämmer vilka tjänster utöver revision som får upphandlas av dessa. I förekommande fall hanterar utskottet upphandling av revision. Slutligen utvärderar revisionsutskottet kvaliteten i den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. Under året hade utskottet sju möten med alla ledamöter närvarande. Huvudansvarig revisor medverkade vid två av dessa möten.

På årsstämman 2020 beslöts att utse följande ledamöter till valberedningen: Styrelsens ordförande Johan Wall, Anders G. Carlberg som representant för huvudägaren samt tre representanter för de därnäst största aktieägarna som förklarat sig villiga att delta i valberedningen, vilka är Elisabet Jamal Bergström (SEB Fonder), Vegard Søraunet (Odin Fonder) samt Henrik Didner (Didner & Gerge). Johan Wall valdes till ordförande för valberedningen.

Valberedningen skall arbeta fram förslag till styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode, revisor, revisorsarvode och stämmoordförande fram till årsstämman 2021. Valberedningsinstruktionen framgår av protokollet från årsstämman.

Aktieägare kan lämna förslag till valberedningen till senast den 10 januari 2021 per post till adress: Beijer Alma AB, Valberedningen, Box 1747, 751 47 Uppsala.

Ledande befattningshavare är koncernens ledningsgrupp, som omfattar verkställande direktören, verkställande direktörerna i de tre underkoncernerna samt moderbolagets ekonomichef.

Samtliga dessa har ett totalt villkorspaket som består av fast grundlön, rörlig lön, en avgiftsbaserad pensionsförmån och övriga förmåner (främst bilförmån). Det totala ersättningspaketet ska vara marknadsmässigt. Den rörliga lönen för ledande befattningshavare anställda i moderbolaget är relaterad till koncernens lönsamhet och tillväxt och för ledande befattningshavare anställda i dotterbolagen till dotterbolagets lönsamhet. Den rörliga ersättningen är alltid maximerad till högst 100 procent av grundlönen.

Ersättningsutskottet har utvärderat modellen för de rörliga ersättningarna och funnit att utfallen ligger i linje med koncernens strategi för värdeskapande samt att den totala ersättningen till ledande befattningshavare är konkurrenskraftig.

Styrelsen lade fram ett förslag som fanns med i kallelsen till beslut på årsstämman 2020. Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag.

För närvarande finns inga utestående aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Läs mer om: ersättning till ledande befattningshavare