Habia Cable

Habia Cable är koncernens äldsta företag som förvärvades i början av 1980-talet. Bolaget tillverkar specialkablar och kablage som ofta har unika egenskaper. Många av produkterna används i högteknologiska applikationer i miljöer där de utsätts för stora påfrestningar, exempelvis höga temperaturer eller radioaktiv strålning. Därför tillverkas kablarna i tåliga, högpresterande material. Habia Cable är idag en av Europas största tillverkare av specialkabel.

Kort om Habia Cable

Verksamhet: kunddriven utveckling och tillverkning av kabelprodukter. Habia har egen produktion i fyra länder och försäljning över hela världen.

Erbjudande/sortiment: produkter samt kablar och kablage som kundanpassas via designlösningar, materialval, elektriska egenskaper och kostnadseffektiv tillverkning. Habia erbjuder även ett komplett sortiment av kablar för basstationsantenner.

Kunder/marknad: företag inom telekommunikation, kärnkraft, försvar, offshore och övrig industri i Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Holland, Skandinavien och över hela världen.

Konkurrensfördelar: innovationsförmåga, teknisk kompetens och kundorderstyrd tillverkning. Habia har sortimentsbredden och teknisk prestandan.

Omsättning: 979 Mkr

Antal medarbetare: 653

Vd: Carl Modigh

Läs mer: habia.com

Carl Modigh, vd Habia Cable

Carl Modigh, vd Habia Cable om 2019:

»Offshore i centrum«

Årets höjdpunkter var produktionsstarten och leveransen av offshorekablar. Till detta ska läggas den goda utvecklingen i den polska verksamheten, som slagit omsättningsrekord. Inom telekom är marknadsläget fortsatt utmanande medan utvecklingen varit stabil inom försvar och industri.

Sammanfatta utvecklingen under 2019.

Det är en blandad inriktning på våra affärer. Totalt sett ökar både omsättning och resultat. Det beror dels på den orderstock inom offshore vi gick in i 2019 med, dels på volymerna inom exempelvis Försvar. Vad gäller industrikonjunkturen kan vi konstatera att den nådde sin kulmen redan 2018, men att efterfrågan hållit sig på stabila nivåer också 2019.

Berätta mer om utvecklingen inom offshore.

Vi tog flera större affärer 2018 och har fortsatt att ta tilläggsbeställningar 2019, som fyllt på i orderboken. Det har även gjorts investeringar i tillverkningskapacitet som innebar att volymtillverkningen inom offshore kom igång under årets andra kvartal. Leveranserna av de order vi tog 2018 påbörjades under hösten och avslutas i början av 2020. Det vi ser fram mot nu är att dessa värmekablar för pipeline installeras som planerat under 2020 och 2021. Det handlar om en kostnadseffektiv teknik där vi ser tillväxtmöjligheter. Självklart hoppas vi därför på flera beställningar och arbetar med fortsatt teknikutveckling för att bland annat ta fram fler produktvarianter och hitta nya applikationer för denna teknik.

Habia har många projektaffärer – vad är det?

Det är affärer som bygger på att kunderna har större projekt där de har behov av våra produkter – exempelvis vid uppförandet av ett kärnkraftverk, byggandet av en u-båt eller en offshoreinstallation. Typiskt sett innebär det att beställningarna kommer med vissa mellanrum. Och även om volymer och marginaler är attraktiva så gör det att orderingång och fakturering svänger över tiden. Projektaffärer ställer även krav på bra produktionsplanering när stora åtaganden ska anpassas till alla löpande affärer – en planering som jag tycker vi blivit allt duktigare på att hantera.

Hur påverkas verksamheten i Kina av tullar och handelshinder?

En direkt effekt är att försörjningskedjorna mellan USA och Kina ändras. Företagen försöker styra om sin tillverkning till andra länder, vilket gjort att mer produktion flyttats till exempelvis Indien. Som en följd flyttas produktionsvolymer och marknadsandelar inom Telecom runt mellan oss och konkurrenterna på ett nytt sätt. Samtidigt är bilden tveeggad eftersom handelshindren även kan gynna vår industrikabelverksamhet. Vi har egen produktion i Kina och när företagen strävar efter att minska den gränsöverskridande handeln med komponenter så gynnar det oss med lokal tillverkning.

Polen har gått bra på senare år – vad har hänt 2019?

Vi slår som sagt omsättningsrekord. Omsättningen ökade med 50 procent jämfört med 2018. Det beror på att efterfrågan bland befintliga industrikunder växt kraftigt. En annan förklaring är att vi tagit flera större projektaffärer inom försvarsindustrin. Till styrkorna hör att våra kostnader är konkurrenskraftiga och att vi tekniskt sett har en mycket kompetent organisation. Vi planerar nu också för en fortsatt utveckling i Polen. En ny fabrik börjar byggas i mitten av 2020 med planerad inflyttning under 2021.

Beskriv marknadsläget inom telecom.

Den svaga utveckling som inleddes under senare delen av förra året fortsatte också 2019. Det har varit vissa variationer mellan kvartalen, men totalt sett blev detta ändå ett svagare år än 2018. Till bilden hör att överkapaciteten i marknaden är stor och prispressen alltjämt hård, vilket påverkar lönsamheten. Vi har unika produkter med överlägsen teknisk prestanda, men i takt med att marknaden mognat har konkurrensen ökat, främst från tillverkare i Kina.

Vad är i fokus inför 2020?

Förutsättningarna är tuffa. Telecommarknaden är under press och det finns en osäkerhet kring industrikonjunkturen. Vårt fokus ligger på att få utväxling på de investeringar och organisationsförändringar som gjorts på senare år. Vi har beredskap för att kunna anpassa kapacitet och kostnader och ska med inriktning på produktivitet och effektivitet stärka vår konkurrenskraft. På längre sikt ser vi att Habias tillväxtpotential är störst i högteknologiska kundsegment som försvar, kärnkraft och offshore.

Carl Modigh, vd Habia Cable

Habia Cables verksamhet

Produkterna tillverkas i Sverige, Polen, Tyskland och Kina. Omkring två tredjedelar av alla kablar är framtagna för att möta särskilda kundbehov. Tekniska säljare och konstruktörer vid fabrikerna står för kundanpassningen, där branschkunnandet samt expertisen inom allt från materialteknik till design är viktiga styrkor. Eftersom specialkablar nästan alltid tas fram i små serier är den kundorderstyrda tillverkning en annan konkurrensfördel.