Habia Cable

Habia Cable är koncernens äldsta företag som förvärvades i början av 1980-talet. Bolaget tillverkar specialkablar och kablage som ofta har unika egenskaper. Många av produkterna används i högteknologiska applikationer i miljöer där de utsätts för stora påfrestningar, exempelvis höga temperaturer eller radioaktiv strålning. Därför tillverkas kablarna i tåliga, högpresterande material. Habia Cable är idag en av Europas största tillverkare av specialkabel.

Kort om Habia Cable

Verksamhet: kunddriven utveckling och tillverkning av kabelprodukter. Habia har egen produktion i fyra länder och försäljning över hela världen.

Erbjudande/sortiment: produkter samt kablar och kablage som kundanpassas via designlösningar, materialval, elektriska egenskaper och kostnadseffektiv tillverkning. Habia erbjuder även ett komplett sortiment av kablar för basstationsantenner.

Kunder/marknad: företag inom telekommunikation, kärnkraft, försvar, offshore och övrig industri i Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Holland, Skandinavien och över hela världen.

Konkurrensfördelar: innovationsförmåga, teknisk kompetens och kundorderstyrd tillverkning. Habia har sortimentsbredden och teknisk prestandan.

Omsättning: 804 Mkr

Antal medarbetare: 518

Vd: Carl Modigh

Läs mer: habia.com

Carl Modigh, vd Habia Cable

Carl Modigh, vd Habia Cable:

Med sikte på hållbara transporter

En ny, mera reaktionssnabb organisation. Fler investeringar i utrustning och produktutveckling. Men framför allt nya, spännande satsningar på hållbara transporter. Så sammanfattar vd Carl Modigh läget i Habia Cable.

Vad är i fokus kortsiktigt?

Habia fortsätter satsningen på konceptet för temperaturtåliga högspänningskablar som vi tidigare utvecklat för offshore. Detta koncept ­– som vi kallar Zeroarc – ser vi stora möjligheter med i andra branscher, exempelvis för kunder som arbetar med elektrifierade och hållbara transporter.

Vi ser också att försvarsmarknaden fortsätter att växa. Här har vi redan en stark position men kommer att ta fram fler kabelprodukter, bland annat för militära fordon. Under 2021 påbörjas även byggandet av ny fabrik i Polen. Kapaciteten byggs ut rejält. Det ger oss bättre tillverkningsflöden i dagens verksamhet, men också utrymme för framtida expansion.

I Kina fortsätter arbetet med att växa utanför telekom och bredda kundbasen inom industrikablar. Här ser vi möjligheter med att försörja globala kunder i Kina med lokalt tillverkade produkter.

Vilka styrkor och förbättringar tar ni med från perioden som präglats av pandemin?

Vi har sett hur väl den nya organisationen fungerar. Den är uppbyggd kring Habias fabriker, dit vi koncentrerat fler funktioner och även gett fabrikscheferna ett tydligare resultat- och affärsansvar. Via det utökade ansvarstagandet har vi fått en bättre kostnadskontroll. Det är också en förklaring till att vi kunnat göra stora besparingar som säkrat lönsamheten i Habia 2020.

Med det nya arbetssättet reagerar vi även snabbare på marknadsförändringar och kundförfrågningar, som nu hanteras på plats i fabrikerna där produktionskunnandet finns. Det beror på att vi håller ihop leveranskedjan på ett bättre sätt – från första förfrågan till slutleverans. Att detta fungerar väl bekräftas av de höga betyg vi får i de kundundersökningar som görs löpande.

Vi har dessutom gjort nya investeringar i utrustning och produktutveckling i både Sverige och Tyskland, vilket känns extra positivt att kunna genomföra när tiderna är tuffa.

Carl Modigh, vd Habia Cable

Habia Cables verksamhet

Produkterna tillverkas i Sverige, Polen, Tyskland och Kina. Omkring två tredjedelar av alla kablar är framtagna för att möta särskilda kundbehov. Tekniska säljare och konstruktörer vid fabrikerna står för kundanpassningen, där branschkunnandet samt expertisen inom allt från materialteknik till design är viktiga styrkor. Eftersom specialkablar nästan alltid tas fram i små serier är den kundorderstyrda tillverkning en annan konkurrensfördel.