Ägare

Enligt ägarförteckningen per den 31 mars 2021.

Största ägarna

Ägare Aktieantal Varav A Varav B Röstantal Aktiekapital % Röster %
Anders Wall Stiftelser 8 238 940 1 548 400 6 690 540 22 174 540 13,7 18,5
Anders Wall med familj och företag 7 026 240 3 843 200 3 183 040 41 615 040 11,7 34,8
Verdipapirfond Odin Sverige 5 600 072 5 600 072 5 600 072 9,3 4,7
Lannebo Fonder 4 278 136 4 278 136 4 278 136 7,1 3,6
Handelsbanken Fonder 3 129 550 3 129 550 3 129 550 5,2 2,6
C WorldWide Asset Management 2 457 568 2 457 568 2 457 568 4,1 2,1
Fjärde AP-fonden 1 859 597 1 859 597 1 859 597 3,1 1,6
Nordea Fonder 1 607 198 1 607 198 1 607 198 2,7 1,4
Cliens Fonder 1 128 300 1 128 300 1 128 300 1,9 1,0
Göran W Huldtgren med familj och bolag 956 122 613 266 342 856 6 475 516 1,6 5,4
Swedbank Robur Fonder 900 000 900 000 900 000 1,5 0,8
Livförsäkringsbolaget Skandia 866 128 866 128 866 128 1,4 0,7
Brown Brothers Fonder 844 502 844 502 844 502 1,4 0,7
Öhman Fonder 837 025 837 025 837 025 1,4 0,7
Övriga 20 657 622 565 134 20 092 488 25 743 828 34,1 21,4
Summa 60 262 200 6 570 000 53 692 200 119 392 200 100,0 100,0

Aktieägarna

15 409

antal aktieägare

60.8%

andelen institutionellt ägande av kapitalet är 60.8 procent och av rösterna 42,3 procent.

23.6%

utländskt ägande av kapitalet är 23.6 procent och av rösterna 11.9 procent.

Ägarstruktur

Storleksklasser Ägarantal Ägarandel % Aktieantal varav serie A varav serie B Aktieandel % Röstandel %
1–500 12 205 79,2 1 226 593 2 1 226 591 2,0 1,0
501–5 000 2 727 17,7 4 290 494 4 290 494 5,0 2,5
5 001–10 000 203 1,3 1 459 825 1 459 825 2,4 1,2
10 001–20 000 106 0,7 1 532 583 24 066 1 508 517 2,5 1,5
20 001–50 000 73 0,5 2 219 972 72 000 2 147 972 3,7 2,4
50 001–100 000 33 0,2 2 362 089 349 846 2 012 243 3,9 4,6
100 001– 62 0,4 47 170 644 6 124 086 41 046 558 78,3 85,7
Summa 15 409 100,0 60 262 200 6 570 000 53 692 200 100,0 100,0