Henrik Perbeck, vd och koncernchef Henrik Perbeck, vd och koncernchef

Stark återhämtning och god kostnadskontroll

Ökad lönsam tillväxt tack vare stark återhämtning och god kostnadskontroll.

Koncernen

Efterfrågan var god i de flesta av koncernens kundsegment och geografier under det första kvartalet. Orderingång och försäljning ökade både sekventiellt gentemot det fjärde kvartalet och jämfört med samma period föregående år. Rörelsemarginalen förbättrades betydligt, tack vare en konkurrenskraftig kostnadsbas och en gynnsam produkt- och segmentmix. Totalt gav detta det bästa resultatet i koncernens historia. Även kassaflödet var starkare än första kvartalen tidigare år och påverkades positivt av fortsatt god rörelsekapitalkontroll.

Pandemin har under kvartalet inte haft betydande påverkan på våra kunder och på koncernens efterfrågan, men däremot på arbetssättet med hemarbete och begränsat resande, vilket även bidragit till lägre omkostnader. Beredskap finns för att agera om indirekta effekter av pandemin såsom ökande råvarupriser, fraktkostnader och komponentbrist hos kunder slår igenom.

Dotterbolagen

Lesjöfors ökade både orderingång och försäljning under kvartalet och produktionen gick för fullt för att möta efterfrågan. Största ökningen var inom affärsområdet Chassifjädrar driven av ökad slutkundsefterfrågan och lageruppbyggnad hos kunder efter en kallare vinter. Även inom affärsområdet Industri ökade orderingången inom de flesta geografier och där stod Asien för den största ökningen.

För Habia Cable återhämtade sig orderingång och försäljning jämfört med föregående kvartal, främst hos industrikunder. En positiv produktmix både inom projektförsäljning och telekom tillsammans med lägre kostnader förbättrade rörelsemarginalen betydligt i kvartalet.

Även för Beijer Tech var efterfrågan god i de flesta kundsegment under kvartalet och både orderingång och försäljning ökade organiskt, framför allt inom affärsområdet Flödesteknik och i Norge. Även förvärven bidrog med lönsam tillväxt.

Förvärv

Under kvartalet fortsatte aktiviteterna för att hitta nya passande förvärv för att driva lönsam tillväxt. I början av april förvärvades två nya bolag till Beijer Tech: Noxon stärker Beijer Techs erbjudande inom Flödesteknik inom vattenrening och Novosystem kompletterar Inu-gruppen geografiskt för att växa inom fastighetsautomation.

Även om pandemin fortgår så har en del av den osäkerhet som präglat många av våra marknader skingrats och vi noterar en fortsatt god efterfrågan i inledningen av det andra kvartalet.

Henrik Perbeck, vd och koncernchef

1 283

Nettoomsättningen ökade till 1 283 Mkr (1 217).

215

Rörelseresultatet ökade till 215 Mkr (147).

16,7%

Rörelsemarginalen ökade till 16,7 procent (12,0).

208

Resultatet efter finansnetto ökade till 208 Mkr (136).

2,73

Vinst per aktie steg till 2,73 kr (1,78).

1 330

Orderingången ökade till 1 330 Mkr (1 184).

Fakturering (Mkr)

Resultat efter finansnetto (Mkr)

Koncernen i korthet

Orderingången under kvartalet ökade med 12 procent till 1 329 Mkr (1 184). Ökningen utgjordes av 16 procent organisk tillväxt, 2 procent ökning från förvärv motverkat av 6 procent negativa valutaeffekter. Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 1 283 Mkr (1 217). Ökningen utgjordes av 8 procent organisk tillväxt, 2 procent ökning från förvärv motverkat av 5 procent negativa valutaeffekter.

Rörelseresultatet var 215 Mkr (146) och resultatet efter finansnetto 208 Mkr (136). Statliga stöd och avgiftslättnader utnyttjades endast i begränsad omfattning, totalt cirka 2 Mkr, utanför Sverige. Vinst per aktie ökade till 2,73 kr (1,78). Vid första kvartalets utgång uppgick soliditeten till 51,3 procent (47,6) och nettoskuldsättningsgraden till 28,1 procent (38).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 80 Mkr (58), då ökningen rörelsekapitalet mer än kompenserades för av det högre kassaflödet från verksamheten. Kassaflödet efter investeringar, exklusive företagsförvärv uppgick till 51 Mkr (6). Utdelningen om 3 kr per aktie, totalt 180,7 Mkr betalades ut till aktieägarna under kvartalet, medan utdelningen föregående år om 2,50 kr per aktie, totalt 151 Mkr, betalades ut under andra kvartalet 2020.

Antalet anställda under perioden uppgick till 2 685 personer (2 702).

Soliditet

51,4%

Nettoskuldsättningsgrad

26,7%

Antal anställda

2 764

Dotterbolaget Lesjöfors

Under kvartalet steg orderingången till 818 Mkr (673), vilket motsvarar en ökning på 21 procent. Ökningen utgjordes av 29 procent organisk tillväxt motverkat av 8 procent negativa valutaeffekter. Nettoomsättningen uppgick till 778 Mkr (726) vilket motsvarar en ökning med 7 procent. Organiskt, rensat för 7 procent negativa valutaeffekter, var ökningen 14 procent. Rörelseresultatet under första kvartalet ökade till 172 Mkr (123).

Nettoomsättningen för Industri uppgick till 554 Mkr (538) i kvartalet, vilket motsvarar en ökning på 3 procent. Efterfrågan var god på de flesta marknader och störst ökning var i Asien. Beläggningen i produktionen har ökat och bemanningen var åter på normal nivå.

För Chassifjädrar bidrog en normal säsongseffekt, kombinerat med lageruppbyggnad efter en kallare vinter än föregående år, till en ökning av både nettoomsättning och orderingång i det första kvartalet. Utöver ökad efterfrågan direkt från slutkunder påverkades Lesjöfors av att grossister byggde upp lager för att möta denna efterfrågan. Nettoomsättningen uppgick till 224 Mkr (187) vilket motsvarar en ökning med 19 procent.

Läs mer om Lesjöfors

Rörelseresultat, Mkr

179

Industri, nettoomsättning, Mkr

542

Chassifjädrar, nettoomsättning, Mkr

250

Dotterbolaget Habia Cable

Under kvartalet minskade orderingången för Habia till 198 Mkr (239), vilket motsvarar en minskning med 17 procent. Organiskt, justerat för 5 procent negativa valutaeffekter, var minskningen 11 procent. Jämfört med fjärde kvartalet 2020 ökade dock orderingången. Denna ökning var tydligast inom industrikunder, medan efterfrågan inom offshore fortsatt var låg.

Nettoomsättningen uppgick till 204 Mkr (228), vilket motsvarar en minskning med 11 procent. Minskningen utgjordes av 6 procent organisk minskning och 5 procent negativa valutaeffekter.

Habias rörelseresultat ökade under kvartalet till 26 Mkr (16). Första kvartalets resultatförbättring beror på kostnadsbesparingar och fördelaktig mix mellan olika produktkategorier.

Läs mer om Habia Cable

Nettoomsättning, Mkr

193

Rörelseresultat, Mkr

0

Dotterbolaget Beijer Tech

Under kvartalet ökade orderingången till 314 Mkr (271), motsvarande en ökning med 16 procent. Ökningen utgjordes av 8 procent organisk tillväxt, 9 procent förvärv motverkat av 1 procent negativa valutaeffekter. Nettoomsättningen ökade till 301 Mkr (263), vilket motsvarade en ökning med 15 procent. Ökningen utgjordes av 5 procent organisk tillväxt, 11 procent förvärv motverkat av 1 procent negativa valutaeffekter. Rörelseresultatet under första kvartalet uppgick till 23 Mkr (13).

Nettoomsättningen för Industriprodukter ökade till 182 Mkr (150). Ökningen är till stor del förvärvsdriven, men även befintliga verksamheter bidrog, framförallt från Norge.

Inom Flödesteknik ökade nettoomsättningen till 119 Mkr (113), då efterfrågan var fortsatt god både i Sverige och Norge.

Läs mer om Beijer Tech

Nettoomsättning, Mkr

352

Nettoomsättning industriprodukter, Mkr

209

Nettoomsättning flödesteknik, Mkr

143

Q1 i sammandrag

2021 KV 2 2020 KV 2 Förändring % 2020 helår
Nettoomsättning, Mkr 1 336,4 962,7 38,8 4 249,8
Rörelseresultat, Mkr 196,5 79,0 148,7 544,8
Rörelsemarginal, % 14,7 8,2 12,8
Resultat efter finansnetto, Mkr 186,5 75,4 147,3 515,2
Vinst per aktie, kr 2,45 0,98 44,00 6,58
Orderingång, Mkr 1 416,3 880,2 60,9 4 229,0
Nettoskuld, Mkr 699,0 765,4 –8,7 572,6
Nettoskuldsättningsgrad, % 26,7 31,9 –16,3 22,9
Kassaflöde efter investeringar exklusive företagsförvärv, Mkr 143,8 258,1 –44,3 596,1

Nettoomsättning per segment (dotterbolag) Mkr

2021 KV 2 2020 KV 2 Förändring % 2020 helår
Lesjöfors 792,0 510,4 55,2 2 448,7
Habia Cable 192,6 220,7 –12,7 804,0
Beijer Tech 351,8 231,6 51,9 997,1
Moderbolag och koncerngemensamt –0,2
Total koncernen 1 336,4 962,5 4 249,8

Rörelseresultat per segment (dotterbolag) Mkr

2021 KV 2 2020 KV 2 Förändring % 2020 helår
Lesjöfors 178,5 62,9 183,8 441,2
Habia Cable –0,3 12,8 –102,3 53,7
Beijer Tech 23,9 10,1 136,6 69,7
Moderbolag och koncerngemensamt –5,6 –6,8 –19,9
Totalt 196,5 79,0 544,7

NÄSTA RAPPORT

Nästa delårsrapport för Q2 släpps den 20 augusti för perioden januari–juni.
Läs mer om vad som händer i bolaget i vårt kalendarium