Henrik Perbeck, vd och koncernchef Henrik Perbeck, vd och koncernchef

Tydlig återhämtning men osäkerheten består

Koncernen

Tredje kvartalet präglades av en stegvis återhämtning från föregående kvartals svaga efterfrågan, allteftersom samhällen öppnades upp och världsekonomin kom igång. För Beijer Almas del har detta inneburit en förbättrad orderingång och försäljning, om än inte på föregående års nivåer. Tack vare ett fortsatt fokus på kostnader och en gynnsam produktmix var dock rörelsemarginalen högre än i fjol. Kassaflödet var fortsatt bra, trots ökande aktivitet under kvartalet. Det finns fortfarande en betydande osäkerhet, dels i styrkan av återhämtningen i olika branscher, dels i utvecklingen av själva covid-19 pandemin framgent.

Dotterbolagen

För Lesjöfors återhämtade sig efterfrågan på chassifjädrar starkt under kvartalet till följd av ett uppdämt behov på eftermarknaden efter vårens stängningar av verkstäder i Europa. Orderingången var högre än föregående år och produktionen ställdes snabbt om för att möta den ökade efterfrågan. Inom Industri ökade orderingången månad för månad men var ännu inte tillbaka på föregående års nivåer.

Habia Cable upplevde fortsatt svag efterfrågan under kvartalet, kombinerat med lägre orderingång och minskade projektleveranser inom offshore, kärnkraft och försvar. Personalminskningar har genomförts.

För Beijer Tech, som har nordiska industribolag som kunder, ökade efterfrågan gradvis under kvartalet. Bilden var blandad där en tydlig återhämtning noterades inom Flödesteknik, som har en bred kundbas med både mindre och större kunder. Inom Industriprodukter var efterfrågan från svenska och norska kunder fortsatt svag medan efterfrågan från danska och finska kunder i stort sett låg på fjolårets nivåer.

Förvärv

Osäkerheten på marknaden har generellt medfört färre företagsförvärv. Beijer Almas ambition är att fortsätta driva lönsam tillväxt även via förvärv, vilket möjliggörs av vår finansiella styrka.

Under kvartalet slutfördes förvärvet av INU-gruppen, ett framgångsrikt bolag inom fastighetsautomation, som utgör ett spännande nytt område för Beijer Tech.

Henrik Perbeck, vd och koncernchef

991

Nettoomsättningen minskade till 991 Mkr (1 147).

132

Rörelseresultatet uppgick till 132 Mkr (135).

13,3%

Rörelsemarginalen uppgick till 13,3 procent (11,8).

123

Resultatet efter finansnetto uppgick till 123 Mkr (124).

1,60

Vinsten per aktie var 1,60 kr (1,58).

1 032

Orderingången minskade till 1 032 Mkr (1 114).

Fakturering (Mkr)

Resultat efter finansnetto (Mkr)

Koncernen i korthet

Orderingången under kvartalet minskade med 7 procent till 1 032 Mkr (1 114). Organiskt, det vill säga rensat för företagsförvärv och ändrade valutakurser, var minskningen 6 procent. Nettoomsättningen minskade med 14 procent till 991 Mkr (1 147). Organiskt var minskningen 13 procent.

Påverkan på orderingång, omsättning och resultat av effekterna från covid-19 pandemin fortsatte även under det tredje kvartalet. Nettoomsättningen har varit lägre till följd av produktionsneddragningar hos ett flertal kunder. Den återhämtning som noterades under juni har fortsatt under kvartalet. Användandet av korttidsarbete för vissa kategorier av personal på flera verksamhetsorter har minskat jämfört med föregående kvartal. Statliga stöd och avgiftslättnader på 15 Mkr har erhållits under kvartalet, varav 3 Mkr i Sverige. Stöden redovisas som minskade kostnader.

Rörelseresultatet var 132 Mkr (135) och resultatet efter finansnetto 123 Mkr (124), vilket motsvarade en vinst per aktie på 1,60 kr (1,58). Vid tredje kvartalets utgång uppgick soliditeten till 50,4 procent (50,5) och nettoskuldsättningsgraden till 31,6 procent (36,6).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 135 Mkr (207). Kassaflödet efter investeringar, exklusive företagsförvärv uppgick till 107 Mkr (135)

Hittills under året har orderingången minskat med 9 procent till 3 096 Mkr (3 420). Organiskt var minskningen 14 procent. Nettoomsättningen har minskat med 11 procent till 3 171 Mkr (3 561) ­– organiskt 15 procent.

Statliga stöd och avgiftslättnader uppgick till 52 Mkr, varav 22 Mkr i Sverige.

Rörelseresultatet var 357 Mkr (459) och resultatet efter finansnetto 335 Mkr (439). vilket motsvarade en vinst per aktie på 4,36 kr (5,61).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 497 Mkr (379). Kassaflödet efter investeringar men exklusive företagsförvärv uppgick till 340 Mkr (182)

Antalet anställda har minskat till 2 605 personer (2 750).

Soliditet

50,4%

Nettoskuldsättningsgrad

31,6%

Antal anställda

2 605

Dotterbolaget Lesjöfors

Under kvartalet steg orderingången till 647 Mkr (611), vilket motsvarar en organisk ökning på 7 procent. Nettoomsättningen uppgick till 588 Mkr (605) vilket motsvarar en minskning med 3 procent. Organisk var minskningen 1 procent. Rörelseresultatet under tredje kvartalet ökade till 107 Mkr (92).

Inom Industri var nettoomsättningen fortsatt negativt påverkad av effekterna från nedstängningar och minskad efterfrågan hos kunder till följd av covid-19 pandemin. Nettoomsättningen för Industri uppgick till 416 Mkr (464) i kvartalet, vilket motsvarar en nedgång på 10 procent.

För Chassifjädrar, som var mer drabbat av effekter från pandemin i andra kvartalet, såg vi en stark återhämtning under kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 172 Mkr (140), vilket motsvarar en ökning med 23 procent.

Hittills under året var orderingången 1 796 Mkr (1 910), en organisk minskning med 11 procent. Nettoomsättningen uppgick till 1 825 Mkr (1 973) vilket motsvarar en minskning organiskt med 12 procent. Inom Industri minskade nettoomsättningen till 1 347 Mkr (1 460) och Chassifjädrar till 477 Mkr (514). Rörelseresultatet uppgick till 293 Mkr (336).

Läs mer om Lesjöfors

Rörelseresultat, Mkr

107

Industri, nettoomsättning, Mkr

416

Chassifjädrar, nettoomsättning, Mkr

172

Dotterbolaget Habia Cable

Under kvartalet minskade orderingången för Habia Cable med 37 procent till 150 Mkr (238). Nettoomsättningen uppgick till 178 Mkr (277), vilket motsvarar en minskning med 36 procent. Organiskt var minskningen 31 procent. Habias rörelseresultat uppgick till 11 Mkr (27).

Trenden med minskad efterfrågan på projekt inom framförallt offshore fortsatte även i tredje kvartalet. Samtidigt har även telekom och övrig industri påverkats av minskad efterfrågan. De kostnadssänkande aktiviteter som beslutades under andra kvartalet har till stor del genomförts och kommer att vara helt implementerade under fjärde kvartalet.

Hittills under året var orderingången 576 Mkr (690), vilket motsvarar en organisk minskning med 16 procent. Nettoomsättningen minskade organiskt med 19 procent till till 627 Mkr (780). Habias rörelseresultat belastades under andra kvartalet av engångskostnader på 16 Mkr och rörelseresultatet uppgick under årets tre första kvartal till 40 Mkr (74).

Läs mer om Habia Cable

Nettoomsättning, Mkr

178

Rörelseresultat, Mkr

11

Dotterbolaget Beijer Tech

Under kvartalet minskade orderingången till 234 (265), vilket motsvarar en organisk minskning med 18%. Nettoomsättningen minskade organiskt med 20 procent till 225 Mkr. Rörelseresultatet under kvartalet uppgick till 16 Mkr (20).

Nettoomsättningen för Industriprodukter minskade till 127 Mkr (159) och för Flödesteknik till 98 Mkr (106). Den negativa påverkan av effekter från covid-19 fortsatte även i tredje kvartalet, framförallt inom Industriprodukter. Flödesteknik hade mindre negativ påverkan då efterfrågan återhämtades mer under tredje kvartalet.

Hittills under året har orderingången uppgått till 725 Mkr (821) och nettoomsättningen varit 719 Mkr (808). Den organiska minskningen var 20 respektive 19 procent. Nettoomsättningen för Industriprodukter var 404 Mkr (444) och för Flödesteknik 316 Mkr (364). Rörelseresultatet uppgick till 39 Mkr (66). Rörelseresultatet under andra kvartalet belastades med 6 Mkr för nedskrivning av viss teknisk utrustning.

Läs mer om Beijer Tech

Nettoomsättning, Mkr

225

Nettoomsättning industriprodukter, Mkr

127

Nettoomsättning flödesteknik, Mkr

98

Företagsförvärv under Q3 2020

INU-gruppen. Den 3 juli tillkännagavs att Beijer Tech ingått avtal om att förvärva INUInvest AB, med verksamheten i INUstyr AB med systerbolag. Förvärvet sker genom ett nybildat bolag, BeijerInu AB, där Beijer Tech har förvärvat 75 procent av aktierna för 30,4 Mkr och därutöver lånat ut 93,7 Mkr till bolaget. Transaktionen slutfördes den 31 augusti, och resultatet från INU-gruppen konsolideras därmed från och med september månad. INUstyr är verksamt inom fastighetsautomation och erbjuder energieffektiva lösningar för offentliga och privata kunder i Sverige. Genom systemintegration och samordning fokuserar företaget på helhetslösningar för inomhusmiljö, främst i kommersiella och specialfastigheter. Bolagsgruppen omsätter cirka 110 Mkr med god lönsamhet, och har 55 anställda.

Q3 i sammandrag

2020 KV 3 2019 KV 3 Förändring % 2019 helår
Nettoomsättning, Mkr 990,9 1 147,1 –13,6 4 621,7
Rörelseresultat, Mkr 131,6 135,3 –2,7 582,6
Rörelsemarginal, % 13,3 11,8 12,8 12,6
Resultat efter finansnetto, Mkr 122,9 123,6 –0,6 557,4
Vinst per aktie, kr 1,60 1,60 1,20 7,15
Orderingång, Mkr 1 031,5 1 113,7 –7,4 4 459,6
Nettoskuld, Mkr 766,9 856,2 –10,4 720,9
Nettoskuldsättningsgrad, % 31,6 36,6 –13,7 29,9
Kassaflöde efter investeringar exklusive företagsförvärv, Mkr 107,3 134,8 –20,4 385,4

Nettoomsättning per segment (dotterbolag) Mkr

2020 KV 3 2019 KV 3 Förändring % 2019 helår
Lesjöfors 588,4 604,5 –2,7 2 563,5
Habia Cable 177,5 277,1 –35,9 977,8
Beijer Tech 225,0 265,3 –15,2 1 080,1
Moderbolag och koncerngemensamt 0,2 0,3
Total koncernen 990,9 1 147,1 4 621,7

Rörelseresultat per segment (dotterbolag) Mkr

2020 KV 3 2019 KV 3 Förändring % 2019 helår
Lesjöfors 107,1 92,1 16,3 441,3
Habia Cable 11,2 26,7 –58,1 80,1
Beijer Tech 16,1 19,8 –18,7 81,4
Moderbolag och koncerngemensamt –2,9 –3,3 –20,2
Totalt 131,5 135,3 582,6

NÄSTA RAPPORT

Nästa kvartalsrapport, Q4, släpps den 15 februari 2021 för perioden januari–december.
Läs mer om vad som händer i bolaget i vårt kalendarium