Henrik Perbeck, vd och koncernchef Henrik Perbeck, vd och koncernchef

Förvärv drev årets tillväxt

2019 blev ett i grunden bra år – och det näst bästa i koncernens historia. Utvecklingen var dock blandad, såväl mellan dotterbolag och affärsområden som mellan kundsegment och marknader. Nettoomsättning ökade medan rörelseresultatet minskade. Ett flertal förvärv bidrog till att skapa tillväxt.

Den osäkerhet vi påtalade i början av året kom att prägla efterfrågebilden, som 2019 varit blandad. Genom vår breda kundspridning kan vi konstatera att flera segment och marknader uppvisade tillväxt, exempelvis i försvars-, verkstads- och offshoreindustrin. Inom fordonstillverkning och eftermarknad samt telekom har vi däremot märkt av en tydlig avmattning. Den organiska tillväxten uteblev. Tillväxt har istället skapats via fler tilläggsförvärv. Vi har välkomnat fem nya bolag till Beijer Alma. På olika sätt stärker förvärven och bidrar på årsbasis med 350 miljoner kronor i försäljning.

Ser vi närmare på utvecklingen i dotterbolagen bidrog Beijer Tech och Habia Cable med resultatförbättringar och högre rörelsemarginaler. I Lesjöfors var rörelsemarginalen lägre än året innan. Dess globala industriaffär var stabil i de flesta regioner – exempelvis i Norden och i Nordamerika – men påverkades också av den svagare utvecklingen inom fordonsindustrin, främst i Tyskland. Inom Chassifjädrar var efterfrågan i Europa betydligt lägre än under rekordåret 2018. I Habia var leveranserna till Offshoreindustrin viktiga medan volymerna inom Telecom sjönk. I Beijer Tech bidrog förvärvstakten och den organiska utvecklingen i Flödesteknik till att 2019 blev ett starkt år.

Via Beijer Techs förvärv i Norge expanderar Flödesteknik till en ny, intressant marknad. De två förvärven i Finland knyter nya industrisegment till Beijer Tech – reservdelar till stenkrossar och mekaniska transmissionsprodukter. Genom köpet av Encitech ökar andelen tillverkning och export. Företaget arbetar med elektroniska komponenter. I Lesjöfors har ett förvärv i Holland breddat kundbasen och öppnat en ny marknad inom applikationer för transportband.

Hållbart företagande

Under året skedde ett omfattande arbete med att sätta nya mål för hur Beijer Alma ska verka ansvarsfullt och hållbart i framtiden. I detta arbete bidrog alla tillverkande enheter med sina planer och ambitioner. På så sätt skapades – utifrån vår decentraliserade styrmodell – ett ökat engagemang i hållbarhetsarbetet. Vi gör detta med koppling till Global Compact och de Globala målen från FN. I de nya målen betonas vikten av god affärsetik. Inom detta område har även ett utbildningsmaterial tagits fram 2019, där utgångpunkten är uppförandekoden. På ett par områden har målen skärpts, inte minst eftersom klimatfrågan engagerar många medarbetare.

Med sikte på 2020

Runt om i koncernen tas en mängd initiativ för att göra oss mer konkurrenskraftiga. Det handlar bland annat om att öka automatiseringsgraden i produktionen, men också om etablering av nya, toppmoderna fabriker. I en situation där konjunkturen är avvaktande – och andra osäkerhetsfaktorer kan påverka handelsströmmar och affärsklimat – fokuserar vi som alltid på det vi kan påverka. Koncernen står i sin helhet stark – både finansiellt och i kraft av den breda kundspridningen som begränsar risker och beroenden av olika slag. Givet de osäkerhetsfaktorer vi i dagsläget ser har bolagen dessutom en beredskap för ytterligare kostnadsanpassningar.

Liksom under 2019 ser vi förvärv som en viktig väg för lönsam tillväxt framöver. Därför är det glädjande att Lesjöfors redan i början av 2020 förvärvat brittiska Metrol Springs medan Beijer Tech – via Lundgrens Sverige – förvärvat PA Ventiler. Året inleds också med ett delvis nytt ledningsteam och jag välkomnar Staffan Johansson som vd för Beijer Tech och Ola Tengroth som vd för Lesjöfors.

Runt om i koncernen imponeras jag av medarbetarnas insatser för våra kunder och av de många initiativ som tas – tack för era insatser! Ett särskilt tack går till Kjell-Arne Lindbäck för hans insatser under 23 år i Lesjöfors, där han lett en imponerande utveckling som varit till stort gagn för Lesjöfors, Beijer Alma och för alla våra aktieägare.

Henrik Perbeck, vd och koncernchef

4 622

Nettoomsättningen blev 4 622 Mkr (4 408).

583

Rörelseresultatet blev 583 Mkr (623).

12,6%

Rörelsemarginalen blev 12,6 procent (14,1).

557

Resultatet efter finansnetto blev 557 Mkr (609).

7,15

Vinsten per aktie blev 7,15 kr (7,78).

–2%

Orderingången minskade 2 procent till 4 524 Mkr (4 615).

Fakturering (Mkr)

Resultat efter finansnetto (Mkr)

FYRA HÅLLBARHETSMÅL

Nya hållbarhetsmål för perioden 2019–2023 har tagits fram. Det har gjorts tillsammans med ansvariga vid ett trettiotal tillverkande enheter och i samverkan mellan koncernledning och hållbarhetsansvariga i dotterbolagen. De fyra målområdena kopplas till nio av FN:s 17 Globala mål för hållbar utveckling, som fungerar som en kompass för koncernen.
Läs mer om hållbarhet

EXPANSION

Beijer Tech gjorde fyra förvärv 2019. Först ut var Uudenmaan Murskaus som säljer reservdelar till stenkrossar. Därefter förvärvades Encitech som tillverkar och distribuerar elektroniska komponenter till industrin. Codan knöts till affärsområde Flödesteknik och etablerar verksamheten på norska marknaden. Årets fjärde förvärv gällde finska KTT Tekniikka, som dels stärker marknadspositionen i Finland, dels etablerar Beijer Tech inom mekanisk transmission som blir ett nytt segment.
Läs mer om förvärv
Läs mer om Beijer Tech

BREDDNING

Lesjöfors förvärvade holländska Spibelt med verksamheterna De Spiraal och Tribelt. Fjäderverksamheten i De Spiraal breddar kundbasen i branscher som livsmedel, läkemedel och energi. Via Tribelt öppnas en ny marknad med applikationer för transportband.
Läs mer om förvärv
Läs mer om Lesjöfors

AKTIEUTDELNING

Styrelsen föreslår en utdelning på 2,50 kr (5,10).
Läs mer om aktien

5%

Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 4 622 MKR (4 409).
Se en flerårsöversikt

DOTTERBOLAGSCHEFER

Ola Tengroth utsågs till ny vd för Lesjöfors. Han har lång erfarenhet av ledande positioner i olika industriföretag och var senast vd för Kemetyl. Ola Tengroth ersätter 2020 Kjell-Arne Lindbäck som gått i pension efter 23 år som vd.
Läs mer om Lesjöfors

Staffan Johansson tillträdde under året som vd för Beijer Tech. Han var tidigare vd för Lundgrens, Beijer Techs största verksamhet, samt affärsområdeschef för Flödesteknik.
Läs mer om Beijer Tech

OFFSHORE

Habia Cable levererade de första stora kundbeställningarna inom offshore. Kablarna baseras på en teknologi som företaget utvecklat för bland annat olje- och gasindustrin, där de används för att värma upp pipelines på havsbotten. Som en del av satsningen på offshore har det även gjorts omfattande investeringar i tillverkningskapacitet vid fabriken i Söderfors. Under 2019 levererades över en miljon meter kabel.
Läs mer om Habia Cable

350 MKR

350 Mkr – så mycket bidrar förvärven 2019 med försäljning på årsbasis.
Läs mer om förvärven

Q1

 • Fortsatt stark efterfrågan i Europa och USA.
 • Svagare fordonsindustri i Tyskland och i Kina påverkade helhetsbilden.
 • Kostnadsanpassningar genomfördes.
 • Leverans av offshoreprojekt påbörjades.
 • Beijer Tech förvärvade Encitech.

Q2

 • Tydlig avmattning – fordon och telekom.
 • Fortsatt god efterfrågan i övriga segment.
 • Kvartalsresultatet det näst bästa i koncernens historia.
 • Lesjöfors förvärvade Tribelt och De Spiraal. Beijer Tech förvärvade Codan och KTT Tekniikka.

Q3

 • Viss stabilisering inom fordonsindustrin.
 • Lägre efterfrågan inom chassifjädrar.
 • Fortsatt hög aktivitet i försvars-, verkstads- och offshoreindustrin.
 • Via förvärven uppnåddes god tillväxt.

Q4

 • Tydligare avmattning än tidigare kvartal.
 • Försvars- och offshoreindustrin fortsatte starkt.
 • Försvagning inom verkstadsindustri och fordonstillverkning.
 • Fordonseftermarknaden stabiliserades.

NÄSTA RAPPORT

Nästa kvartalsrapport, Q2, släpps den 21 augusti för perioden januari–juni. Läs mer om vad som händer i bolaget i vårt kalendarium

ÅR 2019

Ladda ner 2019 årsredovisning och hållbarhetsrapport

På sidan 17 i årsredovisningen presenteras ett antal nyckeltal för analys av trender och resultat. Några av nyckeltalen är inte direkt hämtade ur, eller enkelt avstämbara mot, koncernens finansiella rapporter enligt IFRS eller årsredovisningsnoterna och beräkningen för åren 2018 och 2019 presenteras därför i pdf:en för nyckeltal