Henrik Perbeck, vd och koncernchef Henrik Perbeck, vd och koncernchef

Både gas och broms under händelserikt år

2020 blev händelserikt – detta via en omvärld i gungning, där pandemin satte stark prägel. De stora effekterna för oss var relaterade till pandemins första våg och det andra kvartalet. Orderingång, nettoomsättning och rörelseresultat minskade för helåret, men mindre än befarat tack vare en stark avslutning. Tre förvärv bidrog med tillväxt.

Effekter av covid-19

Året inleddes med en avmattning i industrikonjunkturen. Utbrottet av covid-19 gav samtidigt begränsade effekter via nedstängningarna av våra verksamheter i Kina. När pandemin var ett faktum och på våren nådde Europa och USA påverkades både världsekonomin och efterfrågan mera drastiskt. För Beijer Alma innebar det minskad orderingång och försäljning i många verksamheter. Utvecklingen var dock inte lika drastisk överallt och vi såg skillnader mellan dotterbolag och affärsområden samt mellan kundsegment och geografiska marknader.

I hela koncernen genomfördes kraftfulla åtgärder för att möta situationen och på ett kontrollerat sätt trycka på bromsen, utan att få sladd! Fokus låg på kassaflöde och kostnadsbesparingar för att säkerställa likviditet och resultat. De olika verktyg som stod till buds nyttjades, exempelvis genom att i första hand använda korttidspermitteringar istället för uppsägningar. Även omstruktureringskostnader togs för att säkerställa den långsiktiga konkurrenskraften. Samtidigt pausades vissa investeringar under en tid. Tack vare extraordinära insatser från våra medarbetare lyckades koncernbolagen leverera till sina kunder under hela denna period. Det bekräftar att våra bolag alltid arbetar nära kunderna och även i tider med nya, oväntade utmaningar är robusta och pålitliga leverantörer.

Både gasa och bromsa

Koncernens finansiella styrka möjliggjorde att vi kunde agera kraftfullt och långsiktigt – och med sikte på att både gasa och bromsa. Parallellt med fokuset på kassaflöde och kostnadsbesparingar gällde det exempelvis att fortsätta hålla rätt lagernivåer för att serva kunderna, men även genomföra nya företagsförvärv.

Aktiviteten på förvärvsmarknaden dämpades av pandemin, särskilt under våren och sommaren. Vi hade ändå kvar foten på gaspedalen för att kunna ta vara på möjligheterna och göra offensiva satsningar. Totalt sett genomfördes tre företagsförvärv på en avvaktande förvärvsmarknad, där aktivitetsnivån sedan ökade alltmer under hösten. Samtidigt slutfördes några långsiktiga investeringar, bland annat i Lesjöfors nya fabrik i Lettland och i utbyggnaden av kapacitet i brandslangstillverkaren Svebab.

Lesjöfors – annorlunda dynamik

Efterfrågan i Lesjöfors affärsområden Industri och Chassifjädrar varierade stort och fick en annorlunda dynamik. Chassifjädrar – som normalt sett har en tydlig högsäsong under våren – upplevde istället en mycket kraftig inbromsning initialt då verkstäder stängdes i Europa. Efterfrågan återkom till sommaren och en stor del av högsäsongen sköts till hösten, då det grundläggande behovet av att byta fjädrar endast påverkades marginellt. Inom Industri mattades efterfrågan i vissa segment och marknader av betydligt under våren. Särskilt tydligt var detta bland kunder i fordonsindustrin, som i flera fall stängde sina fabriker. Från sommaren har en gradvis återhämtning skett som mot slutet av året till och med överträffade föregående års nivåer.

Habia Cable – säkrad lönsamhet

Habia Cable fortsatte under inledningen av året att leverera projektaffärer, främst inom offshore. Även bland industrikunderna var efterfrågan god in i andra kvartalet. För att möta en gradvis lägre efterfrågan – både i projektaffärerna och bland industrikunderna genomfördes omstruktureringsåtgärder, främst i Kina och Sverige. Åtgärderna ska bidra till att Habia är lönsamt även i perioder med lägre efterfrågan. Samtidigt fortsatte satsningarna på egenutvecklade kabeltyper med spännande framtida tillämpningar inom bland annat hållbara transporter.

Beijer Tech – plattform för förvärv

Beijer Tech arbetar främst med nordiska industribolag och här minskade efterfrågan under andra kvartalet. Tack vare välavpassade lagernivåer inom exempelvis Flödesteknik kunde leveranser ske utan avbrott. Detta trots beroendet av utländska leverantörskedjor. Tillväxt i segment som medicinteknik kompenserade för en del av nedgången. Material och bearbetning för skyddsutrustning till vården donerades även i början av pandemin. Under hösten ökade efterfrågan inom Flödesteknik stegvis. Inom Industriprodukter drabbades den norska marknaden hårdast medan verksamheterna i Danmark och Finland påverkades mindre av pandemin.

Beijer Tech är samtidigt en viktig plattform för förvärv. Inte minst inom nya områden som breddar verksamheten och skapar tillväxt. Ett sådant exempel är INU-gruppen som förvärvades under hösten. Det är ett fint, välskött bolag inom fastighetsautomation, som är ett spännande område där behovet av energieffektiviseringar och luftkvalitéförbättringar är starka drivkrafter.

Fortsatt fokus på hållbarhet

Koncernens och bolagens arbete med hållbarhetsfrågorna har fortgått också i det annorlunda marknadsläget. Vi har ett starkt fokus på vår internutbildning kring ansvarsfullt företagande och antikorruption, där antalet deltagare ökade 2020. På miljöområdet har två fabriker installerat solceller, som producerar elenergi för den egna tillverkningen.

Våra hållbarhetsmål utgår alltjämt från Global Compact, de Globala målen samt från den direkta miljöpåverkan våra koncernbolag har. Samtidigt är vi en del av en värdekedja där utvecklingen mot ökad hållbarhet också hos våra råvaru-, energi- och transportleverantörer är viktig och indirekt påverkar koncernen. Att redovisa resultaten av hållbarhetsarbetet är betydelsefullt. Det görs även via deltagande i organisationen CDP som – med sikte på bland annat investerare – mäter och rapporterar företags miljöpåverkan. Glädjande i sammanhanget är att vi förbättrade vår så kallade CDP-rating under 2020.

Växa lönsamt

I det här osäkra läget har vi alla en förväntan om att 2021 blir ett bättre år än 2020. Samtidigt kan vi konstatera att pandemins andra våg påverkat industrin mycket mindre än samhället i övrigt. Vår koncern står stabilt och är robust, dels finansiellt, dels genom närheten till våra kunder som långsiktigt skapar en robust affärsmodell – detta i en situation där trenden verkar gå mot att lokala och regionala leverantörer ökar i betydelse för industrikunderna.

Vi har dessutom en konkurrenskraftig kostnadsbas att verka utifrån och kommer även 2021 att ha ett fortsatt fokus på låga kostnader och starkt kassaflöde. Samtidigt ska vi ha en fot på gaspedalen och växa lönsamt via ytterligare förvärv samt öka den organiska tillväxten genom investeringar i koncernbolagen.

Under året har vi sett hur kraftfullt resultatet blir när alla medarbetare ger sitt yttersta och drar åt samma håll. I det arbete som gjorts har en mängd initiativ tagits lokalt, vilket visar att vårt decentraliserade arbetssätt är en viktig tillgång för oss. När vi nu lägger 2020 bakom oss vill jag uttrycka min stora tacksamhet för de fina insatser som medarbetarna gjort. Ett särskilt tack vill jag rikta till vår CFO Jan Blomén som gick i pension efter 34 år i Beijer Almas tjänst. Med sin långa erfarenhet var Jan ett ovärderligt stöd för mig under mina första år som koncernchef.

Henrik Perbeck, vd och koncernchef

4 250

Faktureringen minskade med 8 procent till 4 250 MKR (4 622).

4 229

Orderingången minskade med 6 procent till 4 229 MKR (4 494).

515

Resultatet efter finansnetto uppgick 515 MKR (557).

12,8%

Rörelsemarginalen blev 12,8 procent (12,6).

6,58

Vinsten per aktie blev 6,58 kr (7,15).

3,00

Styrelsen föreslår en utdelning på 3,00 kr per aktie (2,50).

Fakturering (Mkr)

Resultat efter finansnetto (Mkr)

AFFÄRSMODELL

Utvecklingen av koncernbolagen kopplas till långsiktigt ägande och decentraliserad verksamhetsstyrning. Tillväxtarbetet – som bygger på organisk utveckling och företagsförvärv – påverkar miljö och sociala förhållanden där koncernen har verksamhet. Därför bedrivs ett aktivt hållbarhetsarbete, som ska begränsa miljöbelastningen, sänka kostnader, minska risker, men också skapa nya affärsmöjligheter. Hållbarhetsarbetet inriktas på effektiv resursanvändning, lägre utsläpp och minskad avfallshantering. Affärsetik är grundläggande i utvecklingen av bolagens tillväxtpotential. Mutor är förbjudna och Beijer Alma ställer krav på ärlighet och hederlighet, både i den egna verksamheten såväl som bland kunder, leverantörer och andra intressenter. Samtidigt ska koncernen ha en positiv påverkan på sociala förhållanden – detta genom att visa respekt för mänskliga rättigheter, erbjuda medarbetarna säkra och utvecklande arbetsplatser samt via stöd till och samverkan med organisationer skolor och föreningar.
Läs mer om strategi och lönsamhet
Läs mer om hållbarhetsarbetet

STRATEGI

Fyra strategier i fokus:

  • högt kundvärde, där kundspecifika produkter ökar lönsamheten.
  • internationell marknadstäckning som ger utväxling för koncernens nischprodukter.
  • starka marknadspositioner, där kvalitet, service och kundanpassning skapar konkurrenskraft.
  • bred kund- och leverantörsbas som minskar beroenden och risker.

Läs mer om strategi och lönsamhet

2 564

Koncernen har 2 564 medarbetare i 16 länder.
Läs mer om bolaget

60 MARKNADER

Försäljning på drygt 60 marknader i Norden, övriga Europa samt i Asien och Nordamerika.
Läs mer om bolaget

DECENTRALISERING

Henrik Perbeck, vd och koncernchef:
»Decentraliseringen banar väg för en kultur av ansvarstagande i koncernen. Vi får handlingskraftiga lokala ledningar som tar ägarskap för resultatutvecklingen, men också driver allt från tillväxt till medarbetarfrågor på ett bra sätt.«

FORTSATT TILLVÄXTRESA

Under sommaren blev Beijer Tech majoritetsägare i svenska INU-gruppen. Företaget erbjuder kunder i fastighetsbranschen tekniska lösningar som förbättrar inomhusmiljön. Efter förvärvet stannar de tidigare huvudägarna kvar i sina operativa roller.
– För oss känns affären som ett naturligt steg i vår fortsatta tillväxtresa. I Beijer Tech har vi hittat rätt strategisk partner för att långsiktigt äga och utveckla bolaget och växa med existerande och nya kunder, säger INUstyrs VD Anders Eriksson.
Läs mer om Beijer Tech

130 kWh

Investeringarna hos brandslangtillverkaren Svebab fortsätter. I år har två nya vävmaskiner tagits i drift. Det ökar kapaciteten rejält. I början på 2021 tas sedan ytterligare två sådana maskiner i drift. Även på miljösidan görs investeringar. Under 2021 installeras en solcellsanläggning, som kan generera 130 kWh. Sommartid täcker solcellerna därmed stora delar av energibehovet i produktionen.
– Investeringar baseras på den kompetens vi lokalt besitter om den bransch och miljö vi agerar i. Med våra korta beslutsvägar kan vi snabbt agera, beslutsprocesserna blir transparenta och möjliga att påverka för våra medarbetare och detta ger ett positivt mervärde, konstaterar Henrik Palmu, VD för Svebab.
Läs mer om Beijer Tech

STYRNING OCH KONTROLL

Decentraliseringen kopplas även till en aktiv styrning och kontroll. Alla verksamheter utvärderas månadsvis, bland annat genom att nyckeltal och marknadsutveckling följs upp. Under en del av 2020 gjorde de kraftiga effekterna av covid-19-pandemin att uppföljningen intensifierades.
Fokuseringen på likviditet och kostnadsanpassningar ökade under denna tid, då alla rapporterande enheter följdes upp på veckobasis och åtgärder vidtogs löpande.
Läs mer om strategi och lönsamhet

27 Mkr

Familjeföretaget PA Ventiler säljer ventiler till främst pappers- och cellulosaindustrin samt till kemisk och petrokemisk industri. Bolaget omsätter 27 Mkr med god lönsamhet. I början av året förvärvade Beijer Tech verksamheten, som nu är en del av affärsområde Flödesteknik. Nyckelpersoner i den tidigare ägarfamiljen kommer att fortsätta driva verksamheten.
– Vi är övertygade om att vi tillsammans med Beijer Tech kommer att stärka PA Ventilers marknadsposition som leverantör till svensk industri, säger VD Fredrik Karlsson.
Läs mer om Beijer Tech

40%

Lesjöfors växer på den brittiska fjädermarknaden – detta genom förvärvet av Metrol Springs som är
en ledande tillverkare av gasfjädrar. Storbritannien är huvudmarknad. Omkring 40 procent av produkterna exporteras till marknader i Europa, Asien och USA. Kunderna är företag i den allmänna industrin och i fordonsindustrin.
– Vi uppskattar Lesjöfors decentraliserade organisation och ser fram emot att stanna kvar och fortsätta att utveckla bolaget, säger Robert Lamb, som är VD för Metrol Springs.
Läs mer om Lesjöfors

ÅRETS FÖRVÄRV

Lesjöfors förvärvade, under första kvartalet, samtliga aktier i det brittiska företaget Metrol Springs Ltd. Beijer Tech förvärvade under första kvartalet samtliga aktier i svenska PA Ventiler AB. Under tredje kvartalet förvärvade Beijer Tech svenska INUInvest AB, med verksamheten i INUstyr AB med systerbolag. Förvärvet sker genom ett nybildat bolag, BeijerInu AB, där Beijer Tech har förvärvat 75 procent av aktierna.
Läs mer om dotterbolagen:
Lesjöfors
Habia Cable
Beijer Tech

2020 i sammandrag

2020 helår 2019 helår Förändring %
Nettoomsättning, Mkr 4 249,8 4 621,7 –8,0
Rörelseresultat, Mkr 544,8 582,6 –6,5
Rörelsemarginal, % 12,8 11,7
Resultat efter finansnetto, Mkr 515,2 557,4 –7,6
Vinst per aktie, kr 6,58 7,15 44,00
Orderingång, Mkr 4 229,1 4 493,6 –5,9
Nettoskuld, Mkr 572,6 720,9 –20,6
Nettoskuldsättningsgrad, % 23,0 30,0 –23,3
Kassaflöde efter investeringar exklusive företagsförvärv, Mkr 596,1 385,5 54,6

Nettoomsättning per segment (dotterbolag) Mkr

2020 helår 2019 helår Förändring %
Lesjöfors 2 448,7 2 563,5 –4,5
Habia Cable 804,0 977,8 –17,8
Beijer Tech 997,1 1 080,1 –7,7
Moderbolag och koncerngemensamt 0,2
Total koncernen 4 249,8 4 621,6

Rörelseresultat per segment (dotterbolag) Mkr

2020 helår 2019 helår Förändring %
Lesjöfors 441,2 441,3
Habia Cable 53,7 80,1 –33,0
Beijer Tech 69,7 81,4 –14,4
Moderbolag och koncerngemensamt –19,8 –20,2
Totalt 544,8 582,6

NÄSTA RAPPORT

Nästa kvartalsrapport, Q1, släpps den 26 april för perioden januari–mars.
Läs mer om vad som händer i bolaget i vårt kalendarium