ANMÄLAN TILL ÅRSSTÄMMAN

Årsstämman hålls tisdagen den 23 mars men blir en poströstningsstämma, på grund av pågående pandemi. Det blir alltså ingen fysisk årsstämma i år.

Bolaget välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid årsstämman genom förhandsröstning. Senast den 22 mars måste du anmäla ditt deltagande och ha avgett din förhandsröst. Du kan antingen poströsta eller rösta digitalt med hjälp av BankID.
Formulär för poströstning
Digital anmälan

Förutsättningar för att aktieägare ska ha rätt att delta i förhandsröstningen:

  • Senast den 15 mars ska aktieägaren, i eget namn, vara införd i aktieboken, som förs av Euroclear.
  • Senast den 22 mars måste aktieägaren ha anmält sitt deltagande och ha avgett sin förhandsröst enligt Euroclears instruktioner.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste ha registrerat aktierna i eget namn hos Euroclear. Sådan inregistrering ska vara verkställd senast den 17 mars 2021 och bör begäras i god tid dessförinnan.
Mer detaljerad information hittar finns i kallelsen


De beslut som fattas
på årsstämman kommer att offentliggöras den 23 mars, så snart utfallet av röstningen är sammanställt. Då kan du också se styrelseordföranden och den verkställande direktörens anföranden här på webben.

 

ANMÄLAN