Flerårsöversikt 20092020

Klicka i tabellen för att visa relevant data.
Du kan också begränsa ditt val genom att välja år.

Kompletterande nyckeltal till årsredovisningen 2019

I tioårsöversikten på sid 17 i årsredovisningen 2019 presenterar Beijer Alma ett antal nyckeltal för analys av trender och resultat. Några av nyckeltalen är inte direkt hämtade ur, eller enkelt avstämbara mot, koncernens finansiella rapporter enligt IFRS eller årsredovisningsnoterna och beräkningen för åren 2018 och 2019 presenteras därför i pdf:en för nyckeltal

Flerårsöversikt – klicka nedan för att visa relevant data ovan.

Mkr 20192018201720162015201420132012201120102009
Nettoomsättning 4 621,7 4 408,8 3 971,5 3 527,5 3 521,9 3 298,2 3 066,5 2 779,7 2 830,1 2 290,1 1 571,2
Rörelseresultat 582,6 622,8 528,4 455,2 477,3 427,5 396,3 372,3 441,4 406,3 238,2
Finansnetto –25,2 –13,6 –11,0 –8,1 –10,4 –3,9 –11,6 –10,5 –12,7 –7,5 –11,7
Resultat efter finansnetto 557,4 609,2 517,4 447,0 466,9 423,6 384,7 361,8 428,7 398,8 226,5
Skatt –126,6 –140,4 129,1 –119,4 –113,2 –104,3 –95,7 –93,3 –115,8 –112,3 –64,1
Redovisat resultat 430,8 468,8 388,3 327,6 353,7 319,3 289,0 286,5 312,9 286,5 162,4
Anläggningstillgångar 2 261,6 1 676,8 1 551,5 1 504,8 1 314,2 1 347,0 1 192,5 1 111,7 927,4 820,3 616,6
Omsättningstillgångar 2 293,3 2 051,9 1 883,8 1 646,4 1 555,6 1 396,7 1 355,5 1 283,1 1 273,4 1 155,5 773,6
Eget kapital 2 413,2 2 231,8 1 991,1 1 901,5 1 835,3 1 744,8 1 610,9 1 519,5 1 482,9 1 394,5 985,9
Långfristiga skulder och avsättningar 785,8 270,4 219,7 309,0 262,3 313,9 299,2 323,5 171,0 140,2 100,0
Kortfristiga skulder 1 351,8 1 222,3 1 220,6 939,9 768,5 681,3 634,3 549,1 544,2 438,4 301,2
Balansomslutning 4 554,9 3 728,7 3 435,3 3 151,2 2 869,8 2 743,7 2 548,0 2 394,7 2 200,8 1 975,8 1 390,2
Kassaflöde 102,7 229,3 186,5 173,6 251,8 146,0 200,0 130,1 152,0 168,3 215,8
Avskrivningar 230,7 138,5 130,5 117,3 110,6 98,7 86,7 78,7 76,3 70,7 71,4
Nettoinvesteringar exkl. företagsförvärv 203,0 205,2 125,9 203,6 135,8 140,0 126,3 70,5 89,2 55,2 60,5
Sysselsatt kapital 3 599,1 2 962,7 2 727,8 2 488,2 2 281,5 2 125,8 1 957,0 1 815,8 1 729,4 1 541,7 1 122,2
Nettoskuld 720,9 439,6 408,7 313,1 194,1 189,8 92,3 56,8 –22,5 –91,2 –59,5

Nyckeltal – klicka nedan för att visa relevant data ovan.

Nyckeltal (%)
Bruttomarginal 29,8 31,2 31,8 32,5 32,8 32,4 32,4 33,7 34,8 37,7 36,4
Rörelsemarginal 12,6 14,1 13,3 12,9 13,6 13,0 12,9 13,4 15,6 17,7 15,2
Vinstmarginal 12,1 13,8 13,0 12,7 13,3 12,8 12,5 13,0 15,1 17,4 14,4
Soliditet 53 60 58 60 64 64 63 64 67 71 71
Andel riskbärande kapital 55 62 60 62 66 65 65 66 70 73 73
Nettoskuldsättningsgrad 30 20 20 17 11 11 6 4 –2 –6 –6
Avkastning på eget kapital 18,9 22,5 20,7 18,7 20,3 19,7 19,2 17,8 21,8 24,7 17,2
Avkastning på sysselsatt kapital 17,8 22,0 20,8 19,1 21,7 21,3 21,1 21,2 26,4 30,6 21,2
Räntetäckningsgrad, ggr 22,1 39,9 42,5 56,8 41,8 41,3 28,9 27,5 27,5 43,3 18,7
Medeltal antal anställda st 2 658 2 610 2 546 2 340 2 262 2 124 2 110 1 831 1 687 1 397 1 146
Vinst per aktie efter skatt, kr 7,15 7,78 12,89 10,87 11,74 10,60 9,59 8,91 10,38 9,51 5,92
Utdelning per aktie, kr 2,50 5,10 9,50 9,50 9,50 8,50 8,00 7,00 7,00 7,00 5,00

I denna och alla andra tabeller är åren från och med 2005 beräknade enligt IFRS och tidigare år enligt dåvarande redovisningsprinciper.

NÄSTA RAPPORT

Nästa kvartalsrapport, Q4, släpps den 15 februari 2021 för perioden januari–december.
Läs mer om vad som händer i bolaget i vårt kalendarium